top of page

INTRO

Det me hér ska begí oss úd på, é ein gronnleggande introduksjón av Buddhas lére i henhold te Théravádaskolen – den éldste úbrutte linjå av hans eléver, som i snart tó-túsen-seks-hondre år har opprettholdt ein praksis og monkeorden så strekke seg heilt tebage te Buddhas tíd.

Di éldstes lére, eller Den gamle skolen é betegnelsen for denne tradisjónen som i all hóvedság basére praksisen på di tálríge instruksjónene og díalågene som Buddha levérte gjønå di 45 årå som fúlgte den bánebrydane oppvågningå.

Dette é ein serdéles pragmátiske lére som fortsatt é tegjéngeligge for alle som søge ein komplétte og várigge fríhéd fra útefredshéd, stress og lídelse.

 

I tillegg te di presíse instruksene for meditasjón, morál og sjenerøsitét, formulérte Buddha óg ein omfattande kódex for alle som vil fúlla hans eksempel og léva lívet som ordinérte almissepraktikanter – og dedikéra livet te målet om å nå den frihéden som é oppnåeligge for di som kláre légga nér den nødvendigge innsatsen. Denna opprinneligge informasjónen blei ávgitt dirékte fra Buddha og hans aller fremste studénter, og har i ittetíd blitt opprettholdt av tálríge generasjóner almissemonker (Bhikkhúer), og nérskreve på Sri Lanka någen hondre år itte Buddhas Parinibbána då øvelévelsen av tradisjónen va trúa av úro og verdslige kríger. Det gamla Nord-Indiska språget som blei brukt kalles Páli og slekte på Sanskrit, men va i betydeligt merr brúg blant allmennhéden i mange av di områdene kor Buddha levde og onnervíste. Han oppfårdra studentane sine te å sjøl benytta seg av di dialéktene og språgå relevánte for lytterane, i dét di formidle disse prisláuse prinsippene: oppskriftå og veien som Buddha hadde gjenoppdága for verden, og som han lá nér ein formidábel innsats for å gjør tegjengeligge for di kommande generasjónane.

 

Sentrált i Theravádaskolen står praktiséringå av Den édle 8-delte veien – gronnprinsippene som Buddha gjønå hans égen oppvågning hadde innsett va den einaste komplette veien som konne léda heilt fram te målet han sjøl hadde nådd. Buddhas oppvågning og follsténdigge forståelse av teværelsen va resultátet av ei íhérdigge údforsking av menneskesinnets aller ypperste potensiál, kor det sko vísa seg at dyktigge morálske livsførsel, sanserestriksjón, rensing av sinnet gjønå meditasjón og kultivéring av innsikt i dybe konsentrasjónstéstanner – údgjóre alle di nødvendigge nygglane for å konna bryda heilt úd av all den illusjón og misforståelse som rår i tevérelsen.

 

Det Buddha hadde klárt, va å nå den totále og urokkeligge frigjøringå av sinnet: som vil sei ein komplette forståelse av all årság og effekt på det aller dybaste pláne – någe som førte te ein follstendigge kontroll øve eget sinn, talrige ekstraordinære égenskáber, og – viktigst: den bánebrydane fréden og realiséringå han omtálte som Nibbána.

bottom of page